Enviromentálna politika spoločnosti

Záväzok spoločnosti Maschinenring Slovensko voči životnému prostrediu ako aj zákazníkom je premietnutý do všetkých jej činností tak, aby trvale a udržateľne zmierňovali záťaž na zložky životného prostredia.

Predmetom systému environmentálneho manažérstva sú nasledovné činnosti ktoré prebiehajú v priestoroch zákazníka:

 • vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie
 • zimná údržba
 • letná údržba

Environmentálna politika našej spoločnosti je:

 • zachovávať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia
 • vykonávať činnosti v súlade s environmentálnymi právnymi normami
 • posudzovanie a riešenie vplyvov na životné prostredie a minimalizovať vplyv odpadov
 • spolupráca v oblasti životného prostredia za účelom zlepšenia vplyvu, ochrany a získavania nových poznatkov
 • zabezpečenie prevencie a preventívneho opatrenia v oblasti ochrany životného prostredia a odstránenie nezhody priamo pri zdroji
 • riadiť svoju činnosť tak, aby jej vplyvy na životné prostredie boli čo najmenšie
 • výber a propagácia takých prípravkov, ktoré zaťažujú životné prostredie v stále menšej miere
 • komunikácia so zamestnancami v oblasti dodržiavania zásad technologických postupov a bezpečnosti práce kvôli ochrane životného prostredia

Environmentálna politika je záväzná pre všetkých zamestnancov firmy.

Zaisťujeme, aby dopad našej činnosti na životné prostredie bol minimálny.