Politika cookie

Ochrana práv

Predmetom tejto ochrany je webová stránka na http://www.maschinenring.sk. Všetok obsach na tejto webovej stránke je vlastníctvom Maschinenring Slovensko s.r.o. a je určený len pre informačné účely.

Ručenie obmedzené

Firma Maschinenring Slovensko s.r.o. nie je zodpovedný za používanie internetových stránok http://www.maschinenring.sk a za prípadné škody spôsobené použitím obsahu webových stránok. Maschinenring Slovensko s.r.o. sa usiluje o presnosť všetkých zverejnených informácií. Firma Maschinenring Slovensko s.r.o. môže upravovať obsah stránok kedykoľvek, bez povinnosti informovať užívateľa a nezodpovedá ani za následky spôsobené touto zmenou.

Obmedzenia týkajúce sa použitia obsahu

Užívateľom internetovej stránky http://www.maschinenring.sk môže slúžiť obsah stránky iba pre ich vlastnú potrebu a nesmie byť bez súhlasu prevádzkovateľa stránky nikde použitý. Autor stránky nijak nezodpovedá za následky používania stránky a nie je povolené šírenie tohto obsahu užívateľmi webových stránok.

Ochrana osobných údajov

Firma Maschinenring Slovensko s.r.o. všetky získané osobné údaje zhromažďuje v zmysle platnej legislatívy a v súlade s právnymi predpismi.

Zásady používania súborov cookie

Čo sú súbory cookie:

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú vo vašom osobnom počítači, telefóne alebo
inom zariadení a ktorý obsahuje informácie o vašej činnosti na tejto webovej stránke. Súbory cookie umožňujú a
uľahčujú prehľadávanie.

Cieľom tejto informácie je poskytnúť vám informácie o tom, aké osobné údaje vo forme cookies spracúvame,
ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať
informácie o vašich osobných údajoch a uplatniť vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť Maschinenring Slovensko s.r.o., Dlhá nad
Váhom 305, 927 05 Dlhá nad Váhom, IČO: 44 883 757, email: office@maschinenring.sk (ďalej len ako
„prevádzkovateľ“).

Ako používame súbory cookie:

Prevádzkovateľ spracúva všetky súbory cookie na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a
o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov) (ďalej len „nariadenie“).

Prevádzkovateľ používa viacero typov súborov cookie a tieto zoskupuje na svojich webových stránkach do
nasledovných kategórií (pre nasledovné účely):

  • Nevyhnutné súbory cookie (povinné pre správne fungovanie webových stránok)

- Tieto súbory cookie sú nevyhnutné pre správne fungovanie webovej stránky. Bez nich by prakticky
nebolo možné správne načítať webové stránky.
- Rozsah spracúvaných nevyhnutných súborov cookie: IP adresa (maskovaná); Miesto - krajina
(geolokácia); Rozlišovanie používateľa a nového používateľa; Priemerný čas strávený prehliadaním
webovej stránky; Rozlíšenie obrazovky používateľského zariadenia; Operačný systém používateľského
zariadenia; Typ používateľského zariadenia; Typ webového prehliadača používateľského zariadenia;
Jazyk navštívenej stránky.

Identifikácia dotknutých osôb pri spracúvaní súborov cookie:

Dotknuté osoby, o ktorých sa osobné údaje vo forme súborov cookie spracúvajú sú: používatelia prehliadajúci
webové stránky Prevádzkovateľa.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov:

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje oprávneným subjektom ako sú inštitúcie a organizácie, ktorým
spracúvanie povoľuje osobitný právny predpis alebo zmluvným partnerom (najmä sprostredkovateľom), ktorí sa
zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov.

S vaším súhlasom alebo na váš príkaz môže Prevádzkovateľ osobné údaje poskytnúť ďalším príjemcom.

Prenos súborov cookie do tretej krajiny/medzinárodnej organizácii:

Prenos sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli súbory cookie získané:

Priamo od dotknutej osoby (pri navštívení webovej stránky).

Aká je doba uchovávania:
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zo súborov cookie najviac po dobu 13 mesiacov. V závislosti od
jednotlivých typov súborov cookie sa mení aj ich doba spracúvania.

Profilovanie:
Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje zo súborov cookie profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom
na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Povinnos poskytnutia osobných údajov vo ť forme súborov cookie:

Návštevník webovej stránky ako dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne – pre správne
fungovanie webovej stránky, ktoré sú v oprávnenom záujme. V prípade neposkytnutia osobných údajov
prevádzkovateľ nemôže zaručiť správne fungovanie webovej stránky.

Práva dotknutej osoby
Návštevník webovej stránky má ako dotknutá osoba podľa nariadenia právo požadovať od Prevádzkovateľa
prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na
neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných
údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

V prípade ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má
právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu: office@maschinenring.sk alebo písomne na adresu
Prevádzkovateľa.